ANBI

Stichting Green City Buzz verbetert en verduurzaamt bestaande bebouwde gebieden. Daarmee voegen we waarde toe voor de stakeholders van een gebied. Voor hen kan die waarde economisch zijn. Voor ons is die alleen maatschappelijk: we willen duurzame ontwikkeling stimuleren en maken daar zelf dus geen winst op. We zetten ons zo in voor algemeen belang, en hebben om die reden ANBI-status aangevraagd. Daar zijn voorwaarden aan verbonden. Bepaalde gegevens moeten bijvoorbeeld openbaar zijn. Hieronder vind je daarom organisatorische, financiële en administratieve informatie over Stichting Green City Buzz.

 

ORGANISATIE

Stichting Green City Buzz

RSIN: 857319097
KvK: 68142838
BEURS VAN BERLAGE
Oudebrugsteeg 9
1012 JN Amsterdam

Tanja van der Knoop, oprichter en bestuurder
+31 6 15050520
tanja@greencitybuzz.nl

 

DOELSTELLINGEN

Stichting Green City Buzz wil door verbetering en verduurzaming van bestaande bebouwde gebieden milieukundige, sociale en economische waarde toevoegen voor lokale stakeholders. Daaronder valt een schoon straatbeeld, vergroening, verbeteren van de sociale cohesie en verduurzaming op het gebied van energie en water, afval, circulariteit en logistiek. We kijken naar hele gebieden en (clusters van) kantoor-, retail- of horecagebouwen.

BELeidsplan 2019

Vanaf 2019 zal de stichting zich enkel nog richten op het duurzaam vergroenen van de openbare ruimte. Zij zal het voortouw willen nemen in het initiëren van onderzoek naar specifieke mogelijkheden en de (financiele of ecologische) waarde daarvan. De Stichting ziet het ook als taak om te communiceren over mogelijkheden, mede aan de hand van gerealiseerde projecten.

365 dagen spectaculair groen
Mede door een gift van het NME fonds van de gemeente Amsterdam, en in samenwerking met het bedrijf Green Value Creation gebruiken wij de eind 2018 aangelegde XL gevelborder van Baxter Building (Knowledge Mile Park) als voorbeeld van duurzaam aangelegd en onderhouden groen waarbij wij ook bijzonder focussen op de esthetische waarde.
Wekeljjks fotograferen wij de ontwikkeling van deze spectaculaire border en communiceren we daarmee met verschillende relevante partijen via mailings, lezingen en via onze website en social media.

Knowledge Mile Park
Wij werken als kennispartner structureel samen met deze organisatie die de komende jaren veel op groengebied, zowel in de openbare ruimte als bij gebouwen, gaat initieren en ontwikkelen.

BIIND
Continuering van samenwerking voor wat betreft de duurzame groene inrichting van de openbare ruimte.

Samenwerking adviesbureau stedelijke ontwikkeling
In samenwerking met een gerenommeerd, groot bureau voor stedelijke ontwikkeling gaan wij een aantal trajecten uitwerken, waaronder het agenderen van grootschalige, duurzame groenontwikkeling bij vastgoedpartijen.

Groene gevels
Vanaf september zullen wij een al bestaand contact met een Wageningse afstudeerder duurzame stedelijke ontwikkeling verder vormgeven in de vorm van een masterstage waarbij specifiek op groene gevels wordt ingegaan. Onderzoek naar technische aspecten daarvan (Wageningen) onderzoek naar invloed op Urban Heat Island (Delft) en waardering (Nijenrode) daarvan staat in de planning. Het  agenderen van dit onderwerp in diverse gremia zal veel aandacht krijgen alsook het wegnemen van obstakels (bv. commissie VNG duurzame ondergrond).

Financiering
Naast financiering vanuit opdrachten/projecten zullen wij vanaf zomer 2019 onderzoeken waar wij voor deelprojecten (waaronder grootschalig gevelgroen en 365 dagen groen) financiering uit subsidies of giften kunnen verkrijgen.

BESTUURDERS

Vanwege het karakter van de stichting, waarvoor meerdere mensen werkzaamheden zouden verlenen, hebben we op advies van Norton Rose Fullbright gekozen voor een vorm waarbij er één bestuurder/directeur is en een Raad van Toezicht. De Bestuurder van Stichting Green City Buzz is Tanja van der Knoop. De Raad van Toezicht bestaat uit Jan-Paul Holla en Eric de Bruin. Binnenkort komt er een derde Toezichthouder bij. 

BELONINGSBELEID

Raad van Toezicht, adviseurs noch bestuur krijgen betaald. De Bestuurder krijgt alleen betaald voor haar directiewerkzaamheden. Deze vergoeding bedraagt voor fulltimewerkzaamheden € 6,000 ex btw per maand. Ter vergelijking: het normale tarief van de Bestuurder was tussen de €1200 en € 1500 per dag.


samenvatting 2018

2018 was een roerig jaar waarin we Secret Village naar verwachting afrondden. Tegelijkertijd zijn we trots op de behaalde resultaten – we hebben de mogelijkheid en de waarde kunnen  aantonen van het gericht integraal verduurzamen van een gebied – en zijn we teleurgesteld in wat we daarmee structureel hebben kunnen veranderen in processen en dergelijke.

Toen het project wat we als ‘opvolger’ in gedachten hadden (het klimaatneutraal maken van een iconisch gebied), waarmee we enorme impact konden genereren door het uitblijven van medewerking van de betrokken gemeentedienst niet kon worden gerealiseerd bleek het ook niet meer haalbaar om de ‘duurzame tentoonstelling’ – Green Green Space, verder uit te werken.

We besloten ons verder alleen te richten op duurzame vergroening van steden, en daarbij ook aandacht te geven aan samenwerking met kennisinstituten en dergelijke teneinde een onderscheidende impact te kunnen blijven maken.

financiën 2018

Dankzij een gift van de Redevco Foundation zijn wij in staat geweest om, in samenwerking met VenhoevenCS, het concept van de ‘duurzame tentoonstelling’ verder uit te werken. De gift is geheel besteed aan (manuren) voor het uitwerken van dit concept.
Het bleek lastig om in 2018 de financiën duurzaam voor elkaar te krijgen:
– de toekenning van de ANBI status bleek een langere doorlooptijd te hebben dan verwacht
– de fiscus hield geruime tijd een significante belastingteruggave waar wij op hadden gerekend mbt nakomen financïele verplichtingen tegen. Na boekencontrole bleek dat de Stichting wel degelijk BTW plichtig is.
– beoogd vervolgproject van Secret Village werd niet door gemeente ondersteund
– de retainer van een subsidie die in februari zou worden uitgekeerd ontvingen wij pas in september
– tussen in 2017 toegezegde en ontvangen subsidie was een gat van € 50K. Er was toegezegd dat gat dmv een opdracht/samenwerking op een project te dichten. Ook daar weer bleek er een delta tussen toezegging en realisatie.

beleidsplan 2018 versus realisatie

Download hier het realisatie verslag van 2018

voorgaande jaren

Download hier de selectie van activiteiten van 2017
Download hier ons financieel overzicht over 2017